กลุ่มโรงเรียนจุลมณี ยินดีต้อนรับ


   

 

กลุ่มโรงเรียนจุลมณี โรงเรียนบนพื้นฐานแห่งไตรสิกขาพระพุทธศาสนา

ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนเน้นหนักในวิชชา (ความรู้) คู่กับ จรณะ (พฤติกรรม) อันงดงามทั้งกาย วาจา ใจ โรงเรียนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่มั่นคงว่า บุตรหลานของท่าน เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนกลุ่มจุลมณี

จะมีภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สามารถดูแลตนเองและพึ่งตนเองได้ ห่างไกลจากอบายมุขทุกรูปแบบ มีความมั่นใจรักษาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ในสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

พร้อมทั้งมีความสามารถในประกอบสัมมาชีพให้ตนเองและครอบครัวก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี


กลุ่มโรงเรียนจุลมณี

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง