ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมารีอา ชั้น 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นำโดย คณะครูสายชั้นระดับอนุบาลจุลมณีสุรนารี "เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่บกพร่องมีควาต้องการจำเป็นพิเศษ"