นายสมพร เทพขันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ