นายสมพร เทพขันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ แห่เทียนพรรษาปี ๒๕๖๕

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามตามแนวพุทธ

ร่วมจัดกิจกรรมแห่ต้นเทียนพรรษา เพื่ออนุรักษ์วัฒนะธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ