ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปรับพื้นฐานก่อนเรียน

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปรับพื้นฐานก่อนเรียน