ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ครูปฐมวัย

     

นางสุกฤตา ขอช่วยกลาง

(หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล)

 

       

    นางสาวกรรณิกา ขันแก้ว

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี)