ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

ดร.สุรศักดิ์ จันพลา

      ดร.สุรศักดิ์ จันพลา

         ผู้อำนวยการ

     โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

นางสาวอะโนชา พานงูเหลือม

รองผู้อำนวยการ (ฝ่าย.......................)