ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
เนื่องในวันวิสาขบูชาโรงเรียนจุลมณีสุรนารีได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ
 ณ วัดโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พึงกระทำและพร้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าต่อพุทธศาสนา