ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ขอแสดงความยินดี ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี

ขอแสดงความยินดี ดร. แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัล เสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา

วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร