ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

มหกรรมศิลปหัตถกรรมกีฬาวิชาการตลาดนัดอาชีพ

วันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

มหกรรมศิลปหัตถกรรม กีฬา  ตลาดนัด วิชาการวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารีโรงเรียนจุลมณีสุรนารี งานเชิดชูความดีฝีมือเยาวชน เพื่อให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ แสดงทักษะวิชาการวิชาชีพ กีฬา สู่สังคมเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจริง